Działanie w dobie COVID-19

Ostatnia aktualizacja strony: 31.05.2021 r.

Każdy zuch i harcerz uczestniczący w zbiórce zobowiązany jest do dostarczenia oświadczenia podpisanego przez opiekuna prawnego. Oświadczenie należy przekazać drużynowego przed rozpoczęciem zbiorki.

Strona zhp.pl/wracamy jest na bieżąco aktualizowana – w miarę pojawiania się nowych wytycznych rządowych.

Najnowsze zmiany:

1. Rezygnujemy z konieczności udziału osoby pełnoletniej w zbiórce zastępu ; nie zwalnia to jednak drużynowego z odpowiedzialności za pracę zastępu, w tym dopilnowania organizacji zbiórki, zgodnie z wymogami. 

2. Liczba uczestników w zbiórkach na zewnątrz: 

a) do 28 maja – do 25 osób 

b) od 29 maja – do 50 osób. 

3. Zbiórki w harcówkach: 1 osoba na 7 m2, jednakże zalecamy nie więcej niż 25 osób.  

4. Zbiórki w mieszkaniach prywatnych: do 25 osób, zalecamy jest, aby nie było ich więcej niż 1 osoba na 7m2 lokalu – kadra instruktorska powinna szczególnie zadbać, aby nie doprowadzać do zbytniego gromadzenia się w małych pomieszczeniach. 

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – Dz. U. 2021, poz. 700

W przypadku kolejnych zmian w treści Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (względnie w przypadku przyjęcia nowego aktu prawnego regulującego te kwestie), w szczególności limitów określających dopuszczalną liczbę osób mogących uczestniczyć w zgromadzeniach w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, a także spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, należy automatycznie stosować te limity wynikające bezpośrednio z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i nie wymaga to podejmowania przez Główną Kwaterę ZHP kolejnych zmian we wskazanej powyżej uchwale.