Komenda Hufca

Komenda hufca jest kolegialną władzą hufca wybieraną przez jego zjazd. Kadencja komendy hufca trwa 4 lata. W skład komendy hufca wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym: komendant hufca, skarbnik i osoba odpowiedzialna za program i pracę z kadrą.

Komenda hufca:
1) określa organizację i regulamin pracy komendy hufca,
2) buduje wspólnotę instruktorską oraz wspólnotę podstawowych jednostek organizacyjnych,
3) przyjmuje plan pracy hufca, w tym plan kształcenia, oraz ocenia jego realizację,
4) zatwierdza budżet hufca oraz przyjmuje sprawozdanie z jego realizacji,
5) tworzy warunki do realizacji programu rozwoju hufca,
6) wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę gromad, drużyn i innych jednostek hufca oraz ocenia ich działalność,
7) koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa na terenie hufca,
8) podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy,
9) wykonuje inne zadania określone przez Zjazd ZHP, władze naczelne i władze chorągwi.

Skład Komendy Hufca:

phm. Jacek Wójcik komendant
pwd. Katarzyna Mosiejczuk skarbnik
hm. Patrycja Wójcik członkini komendy hufca ds. organizacyjnych  
phm. Paulina Borkowska członkini komendy hufca ds. satysfakcjonowania i pracy z kadrą
phm. Agata Maszczykowska członkini komendy hufca ds. programowych
phm. Tomasz Araszkiewicz członek komendy hufca ds. kształcenia  

Członkowie Komendy Hufca Szczecin-Pogodno pełnią swoje obowiązki społecznie.