Komisja Rewizyjna

Komisja rewizyjna hufca jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca. Kadencja komisji rewizyjnej trwa 4 lata, w jej skład wchodzą co najmniej 3 osoby. 

Komisja rewizyjna hufca:
1) czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
2) sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
3) ocenia realizację programu rozwoju hufca,
4) przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski,
5) przedstawia zjazdowi hufca sprawozdanie ze swej działalności,
6) przedstawia zjazdowi hufca ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca,
7) wykonuje zadania kontrolne zlecone przez komisje rewizyjne wyższego stopnia.

Skład Komisji Rewizyjnej:

hm. Paweł Ochota przewodniczący komisji rewizyjnej  
pwd. Jakub Chmiel z-ca przewodniczącego
hm. Ryszard Maciulewicz członek komisji

kontakt: kr@szczecinpogodno.zhp.pl

Członkowie Komisji Rewizyjnej Hufca Szczecin-Pogodno pełnią swoje obowiązki społecznie.