Składka członkowska – dlaczego należy ją opłacać przez cały rok?

W pierwszej kolejności należy podkreślić fakt, że składka członkowska jest składką roczną, która świadczy o przynależności dziecka do Związku Harcerstwa Polskiego i wynosi 144 zł / rok. Istnieje możliwość wpłacania składek kwartalnie, jednak preferujemy opłacenie składki 1 raz do roku.

NA CO PRZEZNACZANA JEST SKŁADKA?
CZĘŚĆ SKŁADKI NALEŻNEJ GŁÓWNEJ KWATERZE ZHP PRZEZNACZA SIĘ:
a) 1,60 zł na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, których członkiem jest ZHP, kosztów funkcjonowania władz naczelnych ZHP, kształcenie i wsparcie metodyczne i programowe oraz opłacenie polisy ubezpieczenia OC obejmującej wszystkich członków ZHP,
b) 0,40 zł na utworzenie kapitału żelaznego na szczeblu centralnym.
CZĘŚĆ SKŁADKI NALEŻNEJ CHORĄGWI PRZEZNACZA SIĘ MIĘDZY INNYMI NA:
• prowadzenie bieżącej działalności chorągwi, w tym pozyskiwanie dodatkowych środków dla chorągwi
i hufców,
• szkolenia kadry,
• obsługę księgową,
• ubezpieczenie NNW dla członków ZHP danej chorągwi,
• nadzór prawny i merytoryczny nad hufcami.
CZĘŚĆ SKŁADKI NALEŻNEJ HUFCOWI PRZEZNACZA SIĘ MIĘDZY INNYMI NA:
• prowadzenie bieżącej działalności hufca, w tym pozyskiwanie dodatkowych środków,
• utrzymanie siedziby hufca,
• wsparcie metodyczne i programowe dla drużynowych,
kształcenie kadry instruktorskiej,
• prowadzenie rachunków bankowych,
utrzymanie magazynów ze sprzętem posiadanym przez hufiec i podległe jednostki,
• nadzór prawny i merytoryczny nad instruktorami i drużynami.
CZĘŚĆ SKŁADKI NALEŻNEJ PODSTAWOWEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ PRZEZNACZA SIĘ MIĘDZY INNYMI NA:
• zakup materiałów programowych,
• drobne elementy umundurowania np. krzyże harcerskie.

CO TO JEST PODSTAWOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZHP?
Podstawowa składka członkowska ZHP jest to dobrowolna wpłata pieniężna, świadczona regularnie przez członków ZHP w wysokości i terminach określonych przez Radę Naczelną ZHP. Warto podkreślić kwestię użytego powyżej słowa dobrowolność. Sama przynależność do ZHP jest dobrowolna. Jednak jeśli zostanie już złożona deklaracja członkowska, czyli wyrażanie woli wstąpienia do ZHP, tym samym przyjmuje się zasady obowiązujące w organizacji. W związku z tym, opłacenie podstawowej składki członkowskiej ZHP staje się przymusowe, ponieważ jest to jeden ze statutowych obowiązków członka ZHP. Nieopłacenie podstawowej składki członkowskiej ZHP skutkuje automatycznym ustaniem członkostwa w ZHP. Z obowiązku uiszczania podstawowej składki członkowskiej ZHP zwolnieni są członkowie Nieprzetartego Szlaku.

JAKIE SĄ SKUTKI NIEPŁACENIA SKŁADEK PRZEZ CZŁONKÓW DLA DRUŻYNY?
Gdy w drużynie więcej osób nie płaci składek, drużynowy jest zmuszony te osoby wykreślić z ewidencji drużyny – tym samym zmniejsza się jej liczebność. Gdy spadnie poniżej minimalnej liczebności, komenda hufca może rozwiązać gromadę/drużynę, gdyż nie działa ona zgodnie z wewnętrznymi regulaminami. A harcerze mogą przejść do innej jednostki.

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE DLA OSOBY NIEPŁACĄCEJ SKŁADKI?
Przede wszystkim nieopłacenie podstawowej składki członkowskiej ZHP wiąże się z automatycznym ustaniem członkostwa w organizacji. Taka osoba traci prawo do noszenia munduru i oznaczeń harcerskich, traci również wszystkie nadane funkcje.
Oczywistą konsekwencją jest brak możliwości uczestniczenia w zbiórkach, ale też innych przedsięwzięciach organizowanych przez ZHP np. w Harcerskiej Akcji Letniej czy Zimowej. Taka osoba nie jest objęta ubezpieczeniem OC i NNW.